KUTATÁSHOZ, FELMÉRÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ REFERENCIÁINK

Szegregáció mérséklését célzó jó gyakorlatok (2015)

A Revita Alapítvány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) megbízásából kutatást végzett a TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú, „Fejlesztési rendszer megerősítése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban” című program keretében. A kutatás célja a KLIK által fenntartott iskolák körében a szegregáció mérséklését célzó jó gyakorlatok felkutatása volt.

Korábbi felmérések eredményei alapján kiszűrésre került néhány olyan iskola, amelyek hatékonyan hozzá tudtak járulni az esélyegyenlőségi, felzárkóztatási céljaik megvalósításához. A vizsgálat célja azoknak a jó gyakorlatoknak, tapasztalatoknak a felkutatása volt, amelyek a jövőben irányadóak lehetnek a 2014-20-as tervezési munka, illetve a későbbiekben pályázó iskolák széles köre számára. A kutatás keretében a Revita Alapítvány munkatársai 16 iskolát látogattak meg országszerte.

Módszertani tevékenység a CSAT Egyesület e-KARRIER programjában (2014 – 2015)

A CSAT Egyesület 2013 áprilisában kezdte meg innovatív foglalkoztatási programját „e-KARRIER” Elektronikus Munkaerő-piaci Adatbázis és Karrierpont Hálózat címmel (TÁMOP 1.4.3-12/1-2012-0141), melyben a Revita Alapítvány módszertani feladatokat látott el.

A kétéves időtartamú projektet a CSAT Egyesület két konzorciumi partnerrel, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesülettel, valamint a Szociogramm Nonprofit Kft.-vel valósította meg három helyszínen: Debrecenben, Püspökladányban és Berettyóújfaluban. A projekt célja egy call center eszközökkel, szoftveres háttértámogatással is felszerelt, diszpécser központként is funkcionáló Karrierpont Hálózat kialakítása volt. A Karrier Pontokon a projekt során felkészített és képzésben részesülő, korábban regisztrált munkanélküli, inaktív pályakezdő és GYES-ről, GYED-ről visszatérő személyek kerültek foglalkoztatásra.

A projekt során a Revita Alapítvány feladatai közé tartozott:

 • a program módszertanának rögzítése;
 • a képzések (telefonos és ügyfélkapcsolati asszisztens; munkáltatói kapcsolattartó; munkaerő-piaci tanácsadó és Karrier Pont     irodavezető; vállalkozásra felkészítő képzés) és a közvetlenül, személyes formában igénybe vett humánszolgáltatások (Élő-álláskereső klubok, egyéni és csoportos tanácsadások) hatásvizsgálata, nyomonkövetése; illetve
 • a projekt során kifejlesztendő, álláskeresést támogató szoftver és a kialakítandó Karrier Pontok szolgáltatásainak célzottság-vizsgálata.

A módszertani anyaghoz kapcsolódó információk gyűjtése és feldolgozása, valamint a hatásvizsgálat és a nyomonkövetés adatfelvételei a projekt teljes hoszában, folyamatosan zajlottak.

Kutatás az Iskolai Közösségi Szolgálathoz kapcsolódóan (2014 – 2015)

A Revita Alapítvány „Az Iskolai Közösségi Szolgálat bevezetésének és megvalósításának tapasztalatai a köznevelés rendszerében” című kutatási program lebonyolítására kapott megbízást az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 azonosító számú, „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” elnevezésű kiemelt projekt keretében.

A kutatás átfogó célja kettős:

 • az Iskolai Közösségi Szolgálat bevezetésének és eddig elért eredményeinek vizsgálata;
 • a hasonló jövőbeni fejlesztések célzottabb, hatékonyabb bevezetéséhez való hozzájárulás.

A kutatás keretében 2015. január hónapban megkeresésre került minden olyan középfokú intézmény (szakközépiskolák, gimnáziumok), ahol van 2016. május-júniusi vizsgaidőszakban érettségiző osztály, és felkérést kap egy online kérdőíves adatfelvételben való részvételre. Az adatfelvételre 2015. január 12. – 2015. január 25. között került sor. Mindemellett a kutatás keretében összesen 7 iskola került kiválasztásra, ahol további, a kutatás tartalmára vonatkozó tapasztalatokat, javaslatokat, véleményeket gyűjtöttünk össze. Ezekben az iskolákban fókuszcsoportos interjú készült a jelenlegi 11. évfolyamon tanuló, várhatóan 2016-ban érettségiző diákok részvételével, illetve az iskola IKSZ koordinátorainak és osztályfőnökeinek, illetve az iskolával kapcsolatban álló fogadóintézmények mentorainak részvételével.

A kutatás során a Revita Alapítvány együttműködő partnere a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület volt.

A kutatás eredményei jelenleg nem nyilvánosak, ennek kapcsán a kutatási program Megrendelője tud felvilágosítás nyújtani: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Bodó Márton, bodo.marton@ofi.hu

Hatásvizsgálat végzése az Újratervezés projektben (2013 – 2014)

Partnerünk, az Inspi-Ráció Egyesület a fenntartható fejlődés társadalmi feltételeinek megteremtését tűzte ki célul. A helyi, alulról szerveződő közösségeket és ezek hálózatait segíti, fejleszti annak érdekében, hogy egy önszerveződő, tudatos, érdekeit érvényesíteni tudó, együttműködő, sokszínű civil társadalom alakuljon ki. Az Egyesület ezért indította el Újratervezés című projektét is, melynek általános célja a fenntartható fejlődés elveit megvalósító, a jó lét mellett jól-létet is lehetővé tevő kultúra létrehozása volt. A projekt középiskolai előadásokon és helyi élelmiszer-termelési és fogyasztási tervek kialakításán keresztül, fiatalok bevonásával tervezte elérni céljait.

A Revita Alapítvány hatásvizsgálatot végzett a projekthez kapcsolódóan, melynek célja:

·  a projekt által elért hatások beazonosítása

·  az elérni kívánt és az elért eredmények összehasonlítása, illetve

·  a hatásosságra befolyást gyakorló tényezők vizsgálata

A hatásvizsgálat középpontjában nem a szakmai program minősége, hanem a rövid és a hosszú távú aktív elérések célcsoportja, illetve a program rájuk gyakorolt hatása állt.

Rövid távú aktív elérések (célcsoport: iskolai csoportok, 2 000 fő)

·  Vizsgálati csoport: 2 000 fő (teljes minta)

·  Módszer: adatlap felvétele a foglalkozást megelőzően (kiinduló állapot felmérése) és közvetlenül azt követően (záró felmérés).

·  Feldolgozás: a kiinduló állapot és a záró felmérés eredményeinek összevetésével elemezhető a program által elért hatás, illetve vizsgálható a különbség a megye, a településtípus, az iskolatípus, illetve az évfolyam eltérései szerint.

Hosszú távú aktív elérések (célcsoport: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány – DIA 25 önkéntes csoportja)

·  Vizsgálati csoport: 9 csoport (3-3 csoport megyénként)

· Módszer: fókuszcsoportos interjú a programban résztvevő, kiválasztott DIA csoportokkal a szakmai program megkezdése előtt (kiinduló állapot felmérése), illetve a szakmai program befejezését követően (záró felmérés)

·  Feldolgozás: a hosszú távú aktív elérések hatására a kiinduló állapot és a záró felmérés eredményeinek összevetése adott rálátást, a záró felmérés alapján pedig a hatásosságot befolyásoló tényezők váltak beazonosíthatóvá.

Kutatási és hálózatfejlesztési tevékenység a RÉV projekt Hálózatában (2013 – 2014)

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. vezetésével valósul meg a “Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” (TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001).

A RÉV program része az „Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat felállításának előkészítése és hálózati tevékenység megkezdése” feladat, melynek megvalósításáért felelős konzorcium tagjai a Munkaesély Munkaerő-piaci Szolgáltatók Szövetsége, a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége és a Revita Alapítvány. A hálózatfejlesztési tevékenység 2013. július 01. és 2014. július 31. között zajlott.

A Revita Alapítvány feladatai a program során a következők voltak:

Részvétel a hálózati menedzsment munkájában, a kapcsolódó feladatok ellátásában:

 • Hálózat-specifikus szakmai koncepció elkészítése
 • Hálózat stratégiájának és fenntarthatóságának kidolgozása
 • Közreműködés a Szakértői workshopokon
 • Hálózati nyitórendezvény és Országos Hálózati Találkozók (5 db) lebonyolítása
 • Hálózati Szakmai Műhelyek (12 db) kialakítása, működtetése
 • Hálózati Évkönyv összeállítása, kiadása-kivitelezése, terjesztése

Igény- és szükségletfelmérés a hálózati tagok körében, szervezeti igények összesítése

Az igény- és szükségletfelmérés célja elsősorban az Országos Hálózat kiépítését célzó munka szakmai megalapozása, előkészítése volt. A kutatás során összegyűjteni kívánt információk részben a hálózati tagok megismerésére, részben az általuk (is) megfogalmazott igényekre, szükségletekre vonatkoztak, illetve a felmérés nyitott volt a hálózat működésére vonatkozó vélemények, javaslatok befogadására is. Az igény- és szükségletfeltárás keretében kérdőíves kutatást végeztünk a projektet megvalósító szervezetek, illetve a projektstábok körében is, valamint fókuszcsoportos interjút készítettünk a szervezetek szakmai munkatársaival. Megszólítottunk továbbá néhány foglalkoztatási célú, illetve megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozó nonprofit szervezetek részvételével működő hazai országos hálózatot is, a kutatás során a hálózat, illetve a hálózatot működtető szervezet hivatalos képviselőjével készült félig strukturált interjú.

Az igény- és szükségletfeltárás letölthető:

revitaalapitvany.hu/fszk_rev_halozat/igeny_es_szuksegletfelmeres.pdf

Háttértanulmányok, elemzések elkészítése

A Hálózat kiépítésének szakaszában több – összesen négy – háttértanulmány is készül annak érdekében, hogy a későbbi működés hatékonyságát elősegítse a hálózati tevékenységek megalapozásával. Ezek a következők:

 • Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Letölthető: revitaalapitvany.hu/fszk_rev_halozat/hattertan_1_nemzetkozi_kitekintes.pdf

 • Hálózati kommunikáció

Letölthető: revitaalapitvany.hu/fszk_rev_halozat/hattertan_2_halozati_kommunikacio.pdf

 • Érdekeltség – ellenérdekeltség a hálózati együttműködésben

Letölthető: revitaalapitvany.hu/fszk_rev_halozat/hattertan_3_erdekeltseg_ellenerdekeltseg.pdf

 • A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere

Letölthető: revitaalapitvany.hu/fszk_rev_halozat/hattertan_4_tevekenysegrendszerek.pdf

A második, harmadik és negyedik háttértanulmány tárgya egyaránt a hazai, részben vagy egészében foglalkoztatási célú, illetve megváltozott munkaképességű emberekkel (is) foglalkozó nonprofit szervezetek számára létrehozott, jelenleg is aktív vagy már inaktív országos szintű hálózatok.

A Hálózati Évkönyv letölthető:

revitaalapitvany.hu/fszk_rev_halozat/Halozati_Evkonyv.pdf

További információk a RÉV projektről, illetve az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózatról:

http://revprojekt.hu/halozat

Kutatási feladatok ellátása a RÉV projekt keretében (2013)

A Fogyatékos Személyes Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett „Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” keretében a szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Salva Vita Alapítvány nyerte meg a „TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci átvezetéséhez kapcsolódó egységes módszertan és képzés kidolgozása és átadása a hálózat tagjai számára” címmel kiírt közbeszerzési felhívást. A konzorcium a feladat végrehajtása során kutatói feladatokat a Revita Alapítvány látta el.

Revita Alapítvány munkája több részfeladathoz is kapcsolódott

Az „Egységes munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertan kidolgozása és képzés megvalósítása” projektfeladaton belül készítettük el azt a kutatási tanulmányt, amelyben a működő hazai munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertanokat mutatjuk be és hasonlítjuk össze. A tanulmány letölthető:

http://fszk.hu/wp-content/uploads/kutatasi_tanulmany_REVITA.pdf

Az „Átvezetés módszertan és kapcsolódó képzés kidolgozása” projektfeladaton belül helyzetelemzést készítettünk, amelynek célja az egységes munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertan kidolgozásához kapcsolódó kutatási tanulmány bővítése az átvezetés specifikus tartalmakra.

A helyzetelemzés során vizsgált témák:

 • a védett szervezeti foglalkoztatás és a munkaerő piaci szolgáltatás kapcsolódási lehetőségének vizsgálata, az együttműködési felületek maghatározása az előzetesen felmért munkáltatói, szolgáltatói valamint célcsoport igények és szükségletek alapján;
 • az ellátatlan célcsoportok meghatározása, igény és szükségletfelmérés elvégzése;
 • a hiányzó célcsoport specifikus módszertani elemek azonosítása, meglévő kezdeményezések feltárása;
 • nemzetközi munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertanok összegyűjtése a hiányzó célcsoportok esetében, a kapott információk elemzése, nemzetközi gyakorlatból adaptálható módszertani elemek kiválasztása.

A helyzetelemzés letölthető:

http://fszk.hu/wp-content/uploads/helyzetfeltaras_REVITA.pdf

NFÜ – Kohéziós és strukturális támogatások felhasználásának értékelése (2012-2013)
Elérhető programértékelési eredmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyolc részből álló nyílt közbeszerzési eljárást írt ki nyolc különböző területre vonatkozó stratégiai értékelés tárgyában. A kohéziós és strukturális támogatások felhasználásának értékeléséhez kapcsolódóan a Revita Alapítvánnyal a 2. rész: „Kérdőíves és kvalitatív módszerek” vonatkozásában kötött keretszerződést.

A keretszerződés keretében 2012. február 14. és 2013. március 31. között dolgoztunk együtt a szakmai részek vezetőivel. A Revita Alapítvány feladata az értékelések tervezése és lebonyolítása során a kapcsolódó kérdőíves és kvalitatív módszertani feladatok ellátása volt.

Az értékelés szakmai, illetve további módszertani részei:

1. rész: Statisztikai – ökonometriai elemzés (Vezetője: Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.)
3. rész: Gazdaságfejlesztés (Vezetője: KPMG Tanácsadó Kft.
4. rész: Környezeti, energetikai és klíma tárgyú fejlesztések (Vezetője: ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Zrt.)
5. rész: Közigazgatási fejlesztések, intézmény-szervezetfejlesztés (Vezetője: AAM Tanácsadó Zrt.)
6. rész: Közlekedésfejlesztés (Vezetője: VITECO Kft.)
7. rész: Társadalmi fejlesztések (Vezetője: HÉTFA Kutatóintézet Kft.)
8. rész: Területfejlesztés, regionális fejlesztés, területi dimenzió vizsgálata (Vezetője: Pannon.Elemző Iroda Kft.)

A Revita Alapítvány közreműködésével megvalósított értékelések:

“Gazdaságfejlesztés” témakörben:

– Értékelési jelentés elkészítése a komplex vállalati technológia-fejlesztés kis- és középvállalkozások számára konstrukciókról (GOP 2.1.1. A, B, C, M, KMOP1.2.1/A, 1.2.1/B, 1.2.1/M, időtáv:2007-2011)” tárgyú projekthez

“Környezeti, energetikai és klíma tárgyú fejlesztések” témakörben:

– A folyamatban lévő és lezárult Fenntartható Életmód és Fogyasztás (FÉF) szemléletformáló projektek hatásvizsgálata és a KEOP projektek szemléletformáló hatásainak értékelése

– KEOP végrehajtás egyes feltételeinek értékelése

“Közlekedésfejlesztés” témakörben:

– A kerékpáros közlekedésfejlesztés időközi értékelése a 2007-2013 időszakban

http://www.nfu.hu/a_kerekparos_kozlekedesfejlesztes_idokozi_ertekelese_a_2007_13_as_idoszakban

“Társadalmi fejlesztések” témakörben:

– A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló NSRK fejlesztések értékelése

http://www.nfu.hu/a_kozepuletek_utolagos_akadalymentesiteset_szolgalo_nsrk_fejlesztesek_ertekelese

– Egészségügyi fejlesztések értékelése

http://www.nfu.hu/egeszsegugyi_fejlesztesek_ertekelese

– A társadalmi befogadás fejlesztéseinek értékelése

http://www.nfu.hu/a_tarsadalmi_befogadast_szolgalo_fejlesztesek_tamop_5_prioritas_ertekelese

– A kulturális vonatkozású oktatási programok értékelése

http://www.nfu.hu/a_kulturalis_intezmenyrendszer_oktatast_tamogato_szolgaltatasi_es_infrastrukturalis_fejleszteseinek_ertekelese

– A felsőoktatás fejlesztését célzó programok értékelése

http://www.nfu.hu/a_felsooktatast_celzo_programok_ertekelese

– A foglalkoztatást célzó programok értékelése

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése:

http://www.revitaalapitvany.hu/nfu_ertekeles/foglalkoztathatosag_ertekelesi_jelentes_I.pdf

http://www.revitaalapitvany.hu/nfu_ertekeles/foglalkoztathatosag_ertekelesi_jelentes_II.pdf

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése – A Revita Alapítvány esettanulmányai:

A nonprofit szervezetek szerepe a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában – különös tekintettel a TÁMOP 1. és 2. prioritására

Területi esettanulmány: a foglalkoztathatóság javítása egy alföldi kisvárosban

http://www.revitaalapitvany.hu/nfu_ertekeles/foglalkoztatasi_esettan_revita.pdf

“Területfejlesztés, regionális fejlesztés, területi dimenzió vizsgálata” témakörben:

– EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése

http://www.nfu.hu/az_eu_s_tamogatasok_teruleti_koheziora_gyakorolt_hatasainak_ertekelese

– A fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában

http://www.nfu.hu/a_fejlesztesi_forrasok_szerepe_a_leszakado_tersegek_dinamizalasaban

– A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése

http://www.nfu.hu/a_turizmusfejlesztes_teruleti_kohezio_szempontu_ertekelese

– Városhálózati hatásértékelés

http://www.nfu.hu/varoshalozati_hatasertekeles

Egyéb tevékenységeink:

– Képzés tartása a KORIH Értékelési Divízió számára: kérdőívezés és kvalitatív módszerek

Feltáró munka a Guruló projekt keretében (2012)

A Guruló projekt országos hatókörű kutatás a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) megbízásából készült a “Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat” című, TÁMOP-1.4.2-07/1-2008-0001 azonosító számú projekt (Guruló projekt) keretében. A szakmai munkára a Revita Alapítvány kapott felkérést, aminek a lebonyolítására 2012. február 01. és 2012. március 26. között került sor.

A Revita Alapítvány az Észak-alföldi régióban végzett feltáró munkát, melynek célja kétirányú volt: egyfelől új erőforrásokat (szolgáltatást, szaktudást) juttatott el a megcélzott szereplőkhöz, másfelől tematikus információkat gyűjtött össze a felkutatott szereplők (civil szervezetek, munkaadók, szakemberek) szakmai tevékenységéről.

A kétirányú tevékenység egyidejű alkalmazásával a program direktmarketing tevékenysége mellett – ahol a szisztematikusan felkeresett szereplők és szervezetek tájékoztatásával az általuk elért megváltozott munkaképességű embereket is megszólítottuk – széles szakmai spektrumban gyűjthettük össze az információkat a területen tevékenykedő szereplőkről.

Revita Alapítvány a Baktalórántházi kistérségben (2011-2012)

A Revita Alapítvány több éves előkészítő munka után aktívan bekapcsolódott az LHH program keretében a Baktalórántházai kistérségben elindított szakmai munkába. A „Munkaerő-piaci reintegrációs szolgáltatási rendszer a Baktalórántházi kistérségben” (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0003) című projektben a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás több szolgáltatás biztosításával a Revita Alapítványt bízta meg.

A szakmai együttműködés keretében zajlott a kistérségben élő munkanélküli emberek munkaerő-piaci (re)integrációjában érintett szakemberek ismereteinek bővítését, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztését célzó – hat alkalomból álló – műhelysorozat. A kistérségi szolgáltatási protokoll kialakítása során helyi szakemberekkel együttműködve a térségi szemléletű munkaerő-piaci szolgáltatás folyamatának lépéseit rögzítettük; a szakmai sztenderdeket rögzítő módszertani anyag kézikönyv formájában jelenik meg.

A kistérségi szolgáltatási folyamat kialakításával egy időben megkezdődött a projekt nyomonkövetése is. Ennek keretében a projekt megvalósítása során biztosított szolgáltatások értékelését végeztük el a szolgáltatást igénybe vevő résztvevők (munkanélküliek, esetmenedzserek, szakemberek, munkaadók) véleménye alapján. A Revita Alapítvány korábbi években kialakított szakmai kapcsolataira alapozva a projekt keretében szervezett szakmai tapasztalatcserék megszervezésében, a projekt témájához kapcsolódó jó gyakorlatok megismerésében is segítette a Baktalórántházi kistérség szakmai csapatát.

Mozgáskorlátozott emberek rehabilitációját segítő civil szervezetek és szakemberek az Észak-alföldi régióban (2011)

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) megbízásából a Guruló projekt (www.gurulo.hu) keretében a Revita Alapítvány 2011. március 01. és 2011. május 31. között regionális hatókörű feltáró munkát végzett az Észak-alföldi régióban. A feltáró munka célja a Guruló szolgáltatás- és hálózatfejlesztési tevékenységének megalapozása volt.

Ennek érdekében feltérképeztük és megismertük azokat az elismert, környezetükben meghatározó – a komplex rehabilitáció egyes területein dolgozó, a mozgássérült emberek életminőségének javításában közreműködő – szakembereket és civil szervezeteket, akik hatékonyan tudják segíteni a Guruló munkatársait a program sikeres végrehajtásában, valamint a megkezdett tevékenységek folytatásában.

A kutatási munka összefoglalója letölthető:
Revita Alapítvány: Mozgáskorlátozott emberek rehabilitációját segítő civil szervezetek és szakemberek az Észak-alföldi régióban
http://gurulo.hu/sites/default/files/tanulmanyok/revita_zarotanulmany_webre.pdf

VOP félidei értékelés (2010)

A Hydea Kft. megbízásából a Revita Alapítvány módszertani szakértői feladatokat látott el a “Végrehajtás Operatív Program félidei áttekintő értékelés” program keretében.
A programértékelés során végzett tevékenységeink:

 • módszertani szakértői feladatok ellátása
 • kedvezményezetti interjúk készítése
 • horizontális szempontok vizsgálatához kapcsolódó elemzés elkészítése

Igényfeltárás a Berettyóújfalui kistérség munkáltatói körében (2010-2011)

A Berettyóújfalui kistérségben telephellyel rendelkező munkáltatók körében zajló igényfeltárás a CSAT Egyesület és partnerei által indított TÁMOP 5.1.1.-09/7-2010-0018 számú “Kistérségi KID” című foglalkoztatási programhoz kapcsolódik.

A foglalkoztatási program előkészítésének egyik kulcsfontosságú lépése a térségben működő munkáltatók megszólítása, az ő igényeik felmérése, összegyűjtése volt annak érdekében, hogy a program a munkaadók érdekeit, igényeit is szem előtt tartva valósulhasson meg.

Munkavállalási és munkakeresési hajlandóság az alacsony foglalkoztatási szegmensekben (2009-2010)

Az alacsony iskolai végzettségű aktív korú személyek munkavállalásával foglalkozó kérdőíves kutatást végzett a Revita Alapítvány az észak-alföldi régióban, a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke által szervezett INNOTÁRS program részeként. A kutatás során 1 000 fő észak-alföldi régióban élő, érettségivel nem rendelkező aktív korú személy megkeresése és kérdőíves lekérdezése történt meg 2009. őszén.

A kutatási program átfogó célja komplex választ nyújtani a következő kérdésre: Miért alacsony szintű az alacsony szegmensű foglalkoztatás (és ezen keresztül, ebből következően a teljes lakosság foglalkoztatása) akkor, ha valamennyi a gazdaság struktúrájára vonatkozó körülményből az ellenkezőjének kellene következnie?

Igényfelmérés a reformtáplálkozáshoz kapcsolódóan (2010-2011)

A JÓT TENNI és JÓT ENNI Szociális Szövetkezet a Revita Alapítványt kérte fel, hogy a reformtáplálkozást népszerűsíteni kívánó tervezett szolgáltatásaihoz szükséglet- és igényfelmérést készítsen Nyíradonyban.

A kutatás általános célja olyan adatok és információk felkutatása volt, amely megalapozza a Szövetkezet rövid- és hosszú távú üzleti tervezését. Ennek megfelelően a felmérés konkrét céljai a következők voltak:

 • szolgáltatások potenciális célcsoportjainak pontos lehatárolása,
 • célcsoportok körében megjelenő szükségletek és igények azonosítása,
 • szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek feltérképezése,
 • illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódó potenciális fizetőképes kereslet beazonosítása.

Igényfeltárás a MENTÉS MÁSKÉNT Szolgáltató Szociális Szövetkezet számára (2010-2011)

A debreceni szakemberek által létrehozott MENTÉS MÁSKÉNT Szolgáltató Szociális Szövetkezet tervezett szolgáltatásaira vonatkozóan végzett igényfeltárást a Revita Alapítvány.

Az igényfeltárás során megszólítottuk a Szövetkezett jövőbeni lehetséges ügyfeleit:

 • Általános- és középiskolák vezetőivel készülő interjúk során a tanulók tehetséggondozásáról, felzárkóztatásáról és szabadidős programjáról gyűjtöttünk információkat.
 • Általános- és középiskolai tanulók szülei körében egy rövid adatlap segítségével végeztünk felmérést, amely a gyermekek tanulási módszereinek, tanórán kívüli ismeretszerzésének feltárására irányult.
 • Már működő és jelenleg induló szociális szövetkezetek körében egy rövid adatlap segítségével mértük fel a képzési, illetve termék- és szolgáltatás-értékesítési szokásokat, valamint az ehhez kapcsolódó igényeket.

Az igényfeltárás eredményeit a MENTÉS MÁSKÉNT Szolgáltató Szociális Szövetkezet arra használja fel, hogy tervezett szolgáltatásait minél inkább a jövőbeni ügyfelei igényeinek, elvárásainak és lehetőségeinek megfelelően alakítsa ki és működtesse.

Aktív eszközök, munkaerő-piaci programok értékelése (2010)

A Revita Alapítvány az értékeléshez tartozó kérdőíves kutatás lebonyolítását végezte 2010. augusztus és október között a Consulting’ 95 Bt. megbízásából.

A kutatás az aktív munkaerő-piaci eszközök (kiemelten a képzés, közfoglalkoztatás, bértámogatási programok) hatékonyságának többoldalú vizsgálatára irányult azért, hogy hozzájáruljon az Állami Foglalkoztatási Szolgálat aktív eszközrendszerének fejlesztéséhez. Az országos hatáskörű kutatásban 18 kistérség vett részt, összesen 2083 fő lekérdezésére került sor.

Szükséglet- és igényfeltáró kutatás állami gondoskodásban élő és onnan kikerült fiatalok körében (2009-2010)

A Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete (VÁGOE) megbízásából végzett a Revita Alapítvány szükséglet- és igényfeltáró kutatást, majd szolgáltatás értékelést a tiszadobi kistérségben élő, állami gondozásból kikerült vagy jelenleg is állami gondozásban élő fiatalok körében. A kutatás “Az első évek örökké tartanak – A gyermekszegénység újratermelődésének megakadályozása a tiszadobi kistérségben” című TÁMOP-5.2.5-08/1 projekt keretében zajlik.

A program az állami gondoskodásban élő és onnan kikerülő fiatalok, fiatal felnőttek szocializációs hátrányainak leküzdésére szolgál, célja a depriváció átörökítésének megszakítása, a generációs kudarc körforgásának megakadályozása. Szolgáltatásokat biztosít a fiatalok számára annak érdekében, hogy képesek legyenek az önálló életvitel megteremtésére, a munkaerőpiacon történő érvényesülésre, saját gyermekeik számára öngondoskodó családmodell közvetítésére.

A projektben megvalósításának kezdeti szakaszában szükséglet- és igényfeltáró kutatásra került sor, melynek segítségével pontosan és részletesen meghatározhatóvá válik a megfelelő szolgáltatások köre, tartalma és körülményei. A projekt szakmai programjának zárásakor került lebonyolításra a szolgáltatások értékelése, mely az igénybevevők bevonásával készült, és gyakorlati szempontokat előtérbe helyezve járul hozzá a szolgáltatások fenntarthatóságának elősegítéséhez.

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Csengeri kistérségben (2009-2010)

A “Szamos-Tisza-mente” Szatmárért Egyesület a Revita Alapítványt bízta meg a Csengeri kistérségben tervezett foglalkoztatás- és szolgáltatás-fejlesztési projekthez kapcsolódó szükséglet- és helyzetfeltárás elkészítésével.

Az előkészítő munka során 2009. november 10. és 2010. április 30. között végzett tevékenységeink:

 • Szükséglet- és helyzetfeltáró kutatás a Csengeri kistérségben élő regisztrált munkanélküliek körében; a kérdőíves adatfelvétel során 700 fő lekérdezésére kerül sor.
 • Szükséglet- és igényfeltárás készítése a Csengeri kistérség nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatóinak körében, akik potenciális munkaadói lehetnek a projekt tartósan munkanélküli célcsoportjának is.
 • A projekt előkészítésében és lebonyolításában érintett szakemberek számára kétnapos projektépítő tréning tartása.

Kutatás a fogyatékos emberek foglalkoztatását elősegítő civil szervezetek körében (2009)

Megbízó: Kézenfogva Alapítvány

A “CÉHálózat kapacitásfejlesztése” című projekt keretében végzett országos hatókörű kutatást célja elsősorban az volt, hogy felmérje a fogyatékos emberek foglalkoztatását elősegítő civil szervezetek helyzetét, aktuális problémáikat, ezáltal lehetővé téve azoknak a cselekvési pontoknak az azonosítását, ahol beavatkozásra van szükség.

A CÉHálózat azért tevékenykedik, hogy a fogyatékos embereknek szolgáltató civil szervezetek minél kevésbé kerüljenek hátrányba más fenntartókhoz viszonyítva.

Bővebb információ a hálózat működéséről, céljairól: www.kezenfogva.hu/cehalozat/

A kutatási program keretében elkészült több – a témát különböző szempontok szerint vizsgáló – szakértői tanulmány, illetve egy kérdőíves kutatás a fogyatékos emberek foglalkoztatását elősegítő civil szervezetek körében.

Fogyatékos személyek turisztikai igényei – kutatási program (2009)

Megbízó: Motiváció Alapítvány

A Motiváció Alapítvány és a Revita Alapítvány “A fogyatékos személyek turisztikai igényei feltárásának támogatása” pályázat keretében végzett kutatást.

A projekt keretében a családban, egyedül, illetve intézményben élő fogyatékos személyek jelenlegi turisztikai szokásait, a szolgáltatások igénybevételének akadályozottságát is vizsgáltuk, illetve a turisztikai szolgáltatásokkal összefüggő igényeket és a potenciális keresletre vonatkozó ismereteket gyűjtöttük össze. A kutatás során elkészült egy 1 000 fős, – a fogyatékossági kategóriák országos arányát tekintve – reprezentatív mintán végzett kérdőíves kutatás, illetve számos szakértői, valamint fókuszcsoportos interjú.

A kutatás első szakaszának zárásaként megtörtént az eddigi eredmények leíró jellegű bemutatása. A zárótanulmány vezetői összefoglalója letölthető:
Fogyatékos emberek turisztikai szokásai és igényei, vezetői összefoglaló
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/turizmus_vezetoi_osszefoglalo.pdf

Szükséglet- és helyzetfeltáró kutatás a Baktalórántházai kistérségben (2009)

A Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából készülő szükséglet- és helyzetfeltárás célja olyan elemzés készítése volt, amely megalapozza a komplex munkaerő-piaci (re)integrációs szolgáltatási rendszer kialakítását és alkalmazását a Baktalórántházai kistérségben.

A kutatás során végzett terepmunka keretében 1 000 fő tartósan munkanélküli személyt vontunk be a kérdőíves adatgyűjtésbe, interjú készült a munkaerő-piaci és szociális ellátórendszer kistérségi intézményeinek, valamint az intézményi környezetének szakértőivel, illetve több fókuszcsoportos interjú lebonyolítására került sor a kistérségben jelen lévő nyílt munkaerő-piaci szereplők részvételével.

A statisztikai adatok elemzése mellett a kistérségben rendelkezésre álló szakmai anyagok, helyzetelemzések, szolgáltatási koncepciók, szakmai jelentések feldolgozása, összegzése készült el.

A kutatás zárótanulmányának vezetői összefoglalója letölthető:
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/bakta_vezetoi_osszefoglalo.pdf

Esélyek Háza – keresztmetszeti vizsgálat (2009)

Megbízó: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztálya

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztályának megbízásából a Revita Alapítvány végezte az Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza hálózatának keresztmetszeti vizsgálatát.
Az Alapítvány által készített stratégiai szintű elemzés elsősorban arra szolgált, hogy komplex képet adjon a sokrétű tevékenységet megvalósító Hálózat minden intézményéről, és ezzel alapjául szolgáljon a Hálózat egészét, valamint annak egyes elemeit áttekintő profilleírásnak.
E két főcélt követve vizsgáltuk a Házak eredményeit, teljesítményét, a Támogató által előírt feladatok értelmezését, valamint azt a szervezeti keretet és működést, amelyben jelenleg dolgozik a Hálózat. A vizsgálat során két eszközt használtunk: kérdőívvel, majd személyes interjúval gyűjtjük össze a szükséges információkat.

A kutatás során elkészült házprofil-tanulmányok megtekintése az Esélyegyenlőségi Főosztálytól kérhető.

HEFOP 4.2 és HEFOP 2.2.1 projektek eredményvizsgálata (2008)

Megbízó: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet megbízásából a Revita Alapítvány 2008. október 01. és 2008. december 19. között “HEFOP 4.2 és HEFOP 2.2.1 projektek eredményvizsgálata” címmel végzett kutatást.

A “HEFOP-4.2.1-B A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” és a “HEFOP-2.2.1-B A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című programok értékelő kutatására a nyertes pályázók bevonásával került sor. A kutatás feladata mindkét területen elsősorban a projektek eredményeinek részletes, több szempontú vizsgálata és bemutatása. E mellett a kutatóknak további célja (a pályázatot megvalósító intézmények tapasztalataira támaszkodva) olyan javaslatok megfogalmazása a Megbízó felé, melyek a későbbi, infrastrukturális fejlesztést, illetve szociális szakemberképzést célzó programok tervezését és lebonyolítását segíthetik.

A HEFOP 4.2 projektek eredményvizsgálata a nyertes pályázók által kitöltött kérdőív alapján készült, a HEFOP 2.2.1 projektek esetében a nyertesek pályázati dokumentációjának elemzése, valamint 10 db esettanulmány elkészítése adta az eredményvizsgálat alapját.

A kutatás során elkészült tanulmányok letölthetőek:

Bocsi Veronika – Juhász Attila:
HEFOP 4.2 “A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” program eredményvizsgálata
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/hefop_42_zarotanulmany.pdf

Prókai Orsolya – Brezina Anett – Farkas Krisztián – Nagy Gábor:
HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok – pályázati adatlapok elemzése
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/hefop221_palyazati_adatelemzes.pdf

Prókai Orsolya – Kurucz Erika – Nagy Zita Éva:
HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok – pályázati adatlapok elemzése
A HEFOP 2.2.1 “A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” nyertes pályázóinak eredményvizsgálata
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/hefop221_zarotanulmany.pdf

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása négy EU-s tagországban és hazánkban – kutatási program (2008)

Megbízó: Spiritusz Alapítvány

A kutatás során előre meghatározott szempontok alapján – az állami szervek, nonprofit szolgáltatók honlapjain elérhető, valamint az ott hivatkozott szakmai anyagokat feldolgozva (dokumentációk, tanulmányok, jogszabályok, stratégiák, stb.) – mutattuk be négy EU-s tagország (Ausztria, Csehország, Nagy-Britannia, Németország), valamint hazánk foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos gyakorlatát, intézményrendszerét. Munkánk során arra törekedtünk, hogy az egymástól esetenként karakteresen is eltérő gyakorlatok ellenére a későbbiekben összevethető legyen az adott ország megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával kapcsolatos gyakorlata.

A kutatás során elkészült zárótanulmányok az alábbi címekre kattintva érhetőek el:

Komádi Mónika – Kurucz Győző – Szabó Gyula – Pál Zsolt:
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása négy EU-s tagországban
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_spiritusz_eu4.doc

Varjú Tamás:
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása Magyarországon
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_spiritusz_mo_osszehas.pdf

“A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása” – átfogó kutatási program (2007-2008)

Megbízó: “Megváltozott Munkaképességűek” Tematikus Innovációs Hálózat

A Revita Alapítvány az EQUAL program keretei között létrejött “Megváltozott Munkaképességűek” Tematikus Innovációs Hálózat nonprofit szervezeteinek megbízásából országos hatókörű kutatást végzett. A vizsgálat több, egymástól céljában és módszereiben jól elkülöníthető – mindazonáltal egymáshoz szervesen illeszkedő – kutatási területből állt, amelyek mindegyike a megváltozott munkaképességű emberek munkavállalásával kapcsolatos.

A kutatás során elkészült zárótanulmányok az alábbi címekre kattintva érhetőek el:

Dr. Krémer Balázs:
A megváltozott munkaképességű emberek és a nyílt munkaerőpiac
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_nyilt_mep_zaro.pdf

Erdős Judit – Prókai Orsolya – Juhász Attila:
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált szervezetek vizsgálata, avagy “Ha valaki fogyatékos Magyarországon, azt el kell dugni?”
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_akkreditalt_zaro.pdf

Nagy Zita Éva – Pál Zsolt – Szerepi Anna – Halmai Réka:
A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_helyzetfeltaro_zaro.pdf

Prókai Orsolya:
A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő nonprofit szerveztek szolgáltatásközpontú leírása
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_szolg_adatbazis_leiro_zaro.pdf

Rácz Katalin – Varjú Tamás:
A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_szolg_foly_szerv_zaro.pdf

Varjú Tamás:
A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások speciális elemei
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_szolg_foly_spec_zaro.pdf

Megváltozott munkaképességű emberek munkaéletútja – kutatási program (2007)

Megbízó: Motiváció Alapítvány

A kutatás célja az “EQUAL E/022 Variációk Foglalkoztatási Rehabilitációra” című projekben résztvevő célcsoport munkaéletútjának, valamint jövőbeni képzési és munkavállaláshoz kötődő terveinek feltárása volt. A vizsgálat módszerei közé tartozott egy adatlap felvétele, melyet a projektben résztvevő munkaadók telephelyein dolgozó megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkatársak töltöttek ki. E mellett ugyanezen célcsoporttal készült 30 db mélyinterjú, illetve kontrollcsoportként munkaviszonyban nem álló megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyekkel készült további 10 db mélyinterjú.

A kutatás során elkészült zárótanulmány az alábbi címre kattintva érhető el:
A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaéletútjának, valamint jövőbeni képzési és munkavállaláshoz kötődő terveinek feltárása
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_eletut_tanulmany.pdf

HEFOP 2.2.2 központi projekt “B” komponensének hatásvizsgálata a Dombóvári kistérségben – hatásvizsgálat (2007)

Megbízó: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

“A társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával” elnevezésű központi projekt hét modellhelyszínen valósult meg.

Az átfogó hatáselemzés keretében a Revita Alapítvány a dombóvári -, a szociális és munkaügyi rendszerek közötti átjárhatóság elősegítését szolgáló – “Egy nyelvet beszélünk” projektről készített esettanulmányt. Az esettanulmány elkészítéséhez a Dombóvári kistérség szociális és munkaügyi intézményeinek vezetőivel, munkatársaival, illetve a projektben résztvevőkkel készített félig strukturált interjúkat, valamint a projekt teljes szakmai dokumentációjának elemzését használtuk fel.

A projekttel kapcsolatos információk elérhetőek a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet honlapján:

http://szmi.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=105

“A civilszervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága” – kutatási program (2007)

Megbízó: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

A kutatás a magyarországi székhelyű, szociális és foglalkoztatási célú civilszervezetek körében zajlott 2006. decembere és 2007. júniusa között. Célja azoknak a támogató rendszereknek a beazonosítása és vizsgálata volt, amelyek a civilszervezetek számára nyújtanak – azok forrásfelvevő képességének bővítését, kapacitásának és hatékonyságának növelését célzó – szakmai segítséget.

Az eddigi eredmények és szükségletek pontos feltérképezése, megismerése után lehetőség nyílik majd az esetleges párhuzamosságok kiküszöbölésére, a jól működő szolgáltatói elemek és rendszerek további finanszírozására, illetve újszerű, hiánypótló megoldások támogatására. A három különböző vizsgálati módszer kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy a Szakmai Támogató Rendszerek által érintettek teljes körét lefedjük.

 • Kérdőíves vizsgálat – A kutatás során 500 szervezet on-line kérdőíves vizsgálatára került sor, a szervezetek megkeresése a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok felhasználásával történt.
 • Dokumentumelemzés – Önkitöltős adatszolgáltatási lapok segítségével, a nyilvánosan hozzáférhető adatok feldolgozásával és honlapok vizsgálatával történt a Szakmai Támogató Rendszerek tevékenységének felmérése és elemzése.
 • Fókuszcsoportos interjú – A kutatás során két fókuszcsoportos interjú lebonyolítására került sor. A nonprofit szakmai támogató rendszereket működtető szakemberek körében vizsgáltuk a jelenlegi SZTR-ek működését és a hatékony és fenntartható SZTR-ről alkotott elképzeléseket. Olyan piaci szolgáltatók körében, akik nem térítésmentesen nyújtanak tanácsadói, szakértői tevékenységet cégek, vállalatok, vállalkozások számára, a hatékony és fenntartható Szakmai Támogató Rendszer működésére vonatkozó elképzeléseket dolgoztuk ki.

A kutatás zárótanulmánya az alábbi címre kattintva érhető el:

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/sztr_tanulmany_vegleges.pdf

“Megéri-e dolgozni?” – kutatási program (2007)

Megbízó: Állami Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Magyarországon a tartósan munkanélküliek munkavállalási érdekeltségeiről, netán a munkavállalás ellenére ható ellenösztönzők létéről, hatásáról – ismereteink szerint – nem készült szisztematikus vizsgálat. A kutatás azzal a – szubjektív, mentális tényezőktől elválasztható, leválasztható – racionális döntési problémaként is elemezhető kérdéssel foglalkozik, hogy a tartósan munkanélküliek számára az objektíven megítélhető, számszerűen kalkulálható paraméterek szerint megéri-e és vajon milyen tényezők megléte/hiánya esetén éri meg dolgozni? A kutatási program vállalása tehát mindazon objektíven mérhető tényezők – kiemelten az ellenösztönzők – feltárása, melyek befolyásolják a tartósan munkanélküliek munkavállalási érdekeltségét és hajlandóságát.

A kutatás során a célcsoport tagjainak körében 46 félig strukturált interjú elkészítése és elemzése történt meg; az alappopulációt az Észak-alföldi és a Dél-alföldi régióban élő, jelenleg vagy az elmúlt két évben tartósan munkanélküli, de már dolgozó nők alkották.

A kutatás zárótanulmánya az alábbi címre kattintva érhető el:

“Megéri-e dolgozni?”
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/megerie_zarotanulmany.pdf

“A családbarát település / lakókörnyezet kialakításának támogatása” – kutatási program (2007)

Megbízó: EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft.

A kérdőíves kutatás során a következő települések családbarát jellegének vizsgálatára került sor: Balkány, Hajdúszoboszló, Nagyecsed és Tokaj, összesen 1460 db kérdőív lekérdezésével. A települések családbarát jellegének elemzése során vizsgáltuk és összehasonlítottuk a különböző intézmények és szolgáltatások elérhetőségét és igénybevételét, illetve az ezekkel kapcsolatos elégedettséget.

Az eredmények alapján meghatározásra kerültek a megfelelő, illetve a beavatkozást sürgető területek, valamint ehhez kapcsolódóan a leginkább szükségesnek tartott intézkedések.

“AGORA – Civil társadalom a regionális fejlesztési stratégiák kidolgozásában” (2006)

Megbízó: ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

A projekt célja a Hajdú-Bihar és Bihor megyei civil szerveztek részvételi módjának kidolgozása a határmenti – regionális fejlesztési stratégiákban, melyben a Revita Alapítvány több részfeladatot is ellátott.

Elkészült egy kérdőíves kutatás, amely a regionális tervezési folyamatban érintett és érdekelt Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek helyzetének, szükségleteinek és véleményének feltárására fókuszált. Ennek eredményeire építve képzések és workshopok lebonyolítására került sor: a három alkalomból álló, egyenként kétnapos képzések célja a civil szervezetek ismereteinek és kompetenciájának növelése volt, míg a workshopok elsősorban a személyes találkozások színterét biztosították, ahol a közvetlen kapcsolat kialakításával partnerségi struktúrák, hálózatok formálódása indulhatott meg. A találkozók és a kutatás tapasztalatait összegezve elkészült két szakértői tanulmány.

Az “Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához” című tanulmány elsődleges célja az, hogy a magyarországi Észak-alföldi régió, illetve az Észak-nyugat Romániai régió regionális fejlesztési folyamattal kapcsolatos jellemzőit összehasonlító jelleggel feltárja, különös tekintettel a civil szférának a regionális fejlesztési folyamatba való bekapcsolódására. A “Civil képviseleti és kommunikációs hálóterv” elvek és irányvonalak összessége, melyek megrajzolják annak a rendszernek az alapelemeit, ahogyan a civilek bevonhatók a tervezési és döntési folyamatokba.

A kutatás során készült három tanulmány az alábbi linkekre kattintva érhető el:

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/
agora_osszehasonlito_elemzes.pdf

Civil képviseleti és kommunikációs hálóterv
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/agora_haloterv.pdf

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/agora_intezmenyesulesi.pdf

“SDT monitoring” – kutatási program (2006)

Megbízó: Országos Közoktatási Intézet

Az Országos Közoktatási Intézet 2005 végétől kezdődően telepítette a Sulinet Digitális Tudásbázis programot néhány, pályázat útján kiválasztott általános és középiskolába. A Revita Alapítvány bevonásával lebonyolított monitoring program célja a program hatékonyságának mérése, a program használata, az alkalmazó tanárok véleményének, tapasztalatainak vizsgálata volt. Ennek érdekében a kísérleti és egy kiválasztott kontrollcsoporttal végzett kérdőíves kutatás után meghatározott témakörök szerint interjú készült minden érintett iskola programban résztvevő oktatójával és az iskola vezetésével (igazgató és igazgatóhelyettes). Az interjúk lebonyolítása majd elemezése után összehasonlító tanulmány és iskolánkénti portré készült.

“Egyenlő pályák. Egyenlő esélyek?” – kutatási program (2005-2006)

Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram, Civil Szolgáltató és Információs Kollégiuma

A kutatás közvetlen célja egy véletlen mintavételi eljárással kiválasztott minta alapján kialakítani a debreceni székhelyű nonprofit szervezetek gyakorlati működés szerinti tipológiáját. A bejegyzett szervezetek nagy száma és a nonprofit szervezetek területi megoszlásának jellemzője miatt (a szervezetek döntő hányada a megyeszékhelyeken kerül bejegyzésre) a debreceni vizsgálat érvényes kiindulópontként szolgálhat egy országos szintű elemzés elkészítéséhez.

A tipológia kiindulási alapot biztosít a szektor számára kiírt pályázatok elosztási rendszeréhez, valamint vitaanyagot állít fel a nonprofit szektor országos vizsgálatához. Ez hosszú távon a nonprofit szervezetek számára kiírt pályázatok jobb célzottságát, ennek következtében a forráselosztás hatékonyságának növekedését, a szervezetek kapacitásának fokozódó kihasználtságát, valamint a magyarországi nonprofit szektor megítélésének javulását eredményezheti. A kutatás során 62 db félig strukturált interjú készült debreceni székhelyű nonprofit szervezetek képviselőivel.

A kutatás zárótanulmánya az alábbi címre kattintva érhető el:

Egyenlő pályák. Egyenlő esélyek?
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/nca_egyenlo_palyak_tanulmany.pdf

PHARE program megvalósításának külső értékelése (2005-2006)

Megbízó: Hydea Tanácsadó Kft.

A Hydea Tanácsadó Kft. megbízásából a Revita Alapítvány az “Információs technológia az általános iskolákban” című, HU 2002/000-315-01.05 és HU 2003/004-347-000-05-04 számú pályázatok megvalósításának külső értékelésében vett részt.

A kutatás során a teljes kedvezményezetti kört elérő, a program profiljához igazodva on-line módon kitölthető kérdőíves felmérés készült el, mely a projektek lebonyolításának módszereit és körülményeit, a felmerül problémákat, valamint a továbblépési és fejlesztési lehetőségeket vizsgálta.

A támogató szolgáltatások szerepe a “Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen” című programban (2005)

Megbízó: ESZA Kht.

A HU0201-04 számú “Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” elnevezésű PHARE-program külső értékelésében a Revita Alapítvány a munkaerő-piaci munkacsoport tagjaként vett részt. A kutatás során sor került a támogató szolgáltatások magyarországi jelenlétének, szerepének és megvalósulási formáinak áttekintésére, majd a vizsgált programban a menedzsment, a projektekbe bevont célcsoport, a célcsoport közvetlen környezete és a munkáltatók számára nyújtott támogató szolgáltatások

“Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek vizsgálata. Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához” – kutatási program (2005)

Megbízó: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Főpályázó: Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége
Az MSKSZMSZ a kutatási projekt operatív feladatait látta el, míg a Revita Alapítvány a szakmai programért vállalta a felelősséget.

Az OFA a ROP 3.2.1 -es pályázata alapján országos szintű, régiós tanácsadói hálózat létrehozását vállalta, melynek elsődleges célja a nonprofit szervezetek bevonásával a szociális gazdaság fejlesztése Magyarországon. Ahhoz, hogy a tanácsadói hálózat megfelelő alapokra épüljön és hatékony tanácsadási rendszert tudjon kiépíteni, átfogó kutatásra volt szükség a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek körében – ennek a kutatásnak a lebonyolításával bízta meg az OFA a közbeszerzési pályázatán nyertes MSKSZMSZ-t és partnerét, a Revita Alapítványt. A kutatás ennek megfelelően a szociális gazdaságban érintett és érdekelt szervezetek, helyi foglalkoztatási projektek irányítását végző szakemberek helyzetére és szükségleteire vonatkozó szakmai szolgáltatásokra vonatkozott.

A kutatás egyik eleme a kérdőíves felmérés, melynek során 301 foglalkoztatási célú nonprofit szervezet vezetője, szakmai programirányítója fejthette ki véleményét. A kutatás másik részét a fókuszcsoportos interjúk képezték, amelyekbe a foglalkoztatási programokban sikeresen résztvevő önkormányzatok szakembereit, valamint a Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI) és a regionális fejlesztési ügynökségek illetékes munkatársait vontuk be, ennek köszönhetően a vizsgálat teljes körűen lefedi a ROP 3.2.3. célcsoportjait.

A kutatás zárótanulmánya az alábbi címre kattintva érhető el:

Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek vizsgálata. Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához”
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/ofa_rop_zarotanulmany.pdf

“Ifjúságkutatás 2005″ – kutatási program (2005)

Megbízó: Debrecen Város Önkormányzata

A szociológiai vizsgálat a Debrecenben élő, tanuló és dolgozó fiatalok körében a lokális ifjúságpolitika megalapozása érdekében készült. Célja a városban élő 15 és 29 éves kor közötti fiatalok élethelyzetének, szükségleteinek, a városra vonatkozó véleményének megismerése volt. A kutatás eszközei a következők voltak: kérdőíves adatfelvétel végzős középiskolások körében (467 fő, önkitöltés, iskolatípus szerint reprezentálja az érintett csoportot), kérdőíves adatfelvétel debreceni állandó lakcímmel rendelkező 19-29 éves fiatalok körében (300 fő, kérdezőbiztosok, címlistás, véletlen mintát eredményező mintavétel), egyetemista kiegészítő vizsgálat (181 fő, önkitöltés), igazgatói interjúk, interjúk 18-29 éves fiatalokkal.